Gospelmetrics Forum

Chissom Anthony - The Comeback King  
Home Gospel Music Sola Allyson – Temisan

Sola Allyson – Temisan

Download “Temisan” SONG By

Sola Allyson - Temisan

Nigerian Christian/Gospel Artiste Released a New Single Titled “Temisan”, Which is a Powerful Song That Will Uplift Your Spirit And Surely Be Worth A Place On Your Playlist.

Available Now on Gospelmetrics For Free Download, Kindly Share & Stay being blessed

Stream and Download Mp3/Music Below:

DOWNLOAD HERE

What Do You Think About This Audio?

We Want To Hear From You All

Kindly Drop Your Comments

Watch Video (Mp4) Below:

Temisan Lyrics By
Ibukun orun ni ma a rigba, oju ire nma ri o
Ma a rin ire ma fadun sóla; emi a firorun saye mi
Bóti wu ko ri ma mori dele, ile ire adun a’toro
Motenu more o mo ri mu, te mi san si re o temi (ma) san o REPEAT
1.Ile aye yi o kun fun ja, jeje mode mo de ba ja
Wen wen mo ke ija mo ba; abi ki lomo se t’o firi ja
Atiwa ateyin ko rorun rara; ohun to fi ya je ni lo pon ni loju,
Iya o ye ye kómo je lógbomo sanle
Mo mona mi pon mo rin titi ti ase oba ok emo ohun ma a da,
Lófi mu mi rinna ti mo gba debi, eni to nigba lóseto aye mi
Mo rin rin titi mo déle ire
2.Bi mo ti n rin rin mi ninu aye oju mi rowo mo rayo
Mo ringbara mo ringboro mo rina titi sugbon oju inu mi móhun tón wa
Mo sa mo nigba yen pe ona kan wa; Ona t’deda se lojo sile
Ona tin ma rin tin ma sola; Otito, iye, imole,
Morina imole témi san sire; Eleda orun ló yo mi lofin
Imole mi tan te mi san sire
3.Ibi mo n re ibi ayo ni; mio mo oruko ti n ba pe be
Be ibi mumu se ileri loje; mi o le sina rara emi orun to mi
Awon angeli ntun ‘be se demi; bi mo tile diju emi o le sina
Ma de be dandan ko le ye rara; ni won igba ti mo to ona imole
Ileri a se bo ti le wu ko ri;
Motenu more o mo rire mu, te mi san si re temi (ma) san o CALL: Labari mi ma re o, eni tona imole ko ni sina lailai
RESPONSE: Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san o
CALL: Eni ténu mo re a rire gba eni boju woke koni ri tiju lailai lailai
RESPONSE: Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san
CALL: Labe bótiwu kori eleda kii doju tini; tenu more o kórire gba o
RESPONSE: Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san
CALL: Mo ténu more o mo ri mu, temi san sire emi o ni rehin lailai lailai
RESPONSE: Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san o
CALL: Ire niwa ire leyin ire ni koko ire ni gba a ba ire ni temi gbangba a se be
RESPONSE: Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san o
CALL: Emi tenu mo ire, Igbin mi ténu mo gi ire, o gun, mo tenu more o mo rire mu ni temi
RESPONSE: Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san
CALL: Baba imole lo to mi imole tan sona mi mo rire mu mo rire gba a ba mi kale
RESPONSE: Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san
CALL: Temi san sire RESPONSE: Motenu more o mo ri mu, te mi san si re temi ma san

Related Post:  Sola Allyson - Adura Ololufe

Other Songs From For Also Can Be Downloaded HERE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here