Home Gospel Music Sola Allyson – Ìfẹ́ Á D’alẹ́

Sola Allyson – Ìfẹ́ Á D’alẹ́

Free Download “Ìfẹ́ Á D’alẹ́” SONG By

Sola Allyson - Ìfẹ́ Á D'alẹ́

Nigerian Christian/Gospel Artiste Released a New Single Titled “Ìfẹ́ Á D’alẹ́”, Which is a Powerful Song That Will Uplift Your Spirit.

Available Now at all Major Digital Music Streaming providers & Gospelmetrics. Kindly Share & Stay being blessed

Stream and Download Mp3/Music Below:

DOWNLOAD HERE

What do you think about this Audio?

We want to hear from you all

Drop your comments

Watch Video Mp4 Below:

Ìfẹ́ Á D’alẹ́ (Lyrics) –
lfé e wa å d’alé
lfé e wa å d’alé ooo
lfé e wa d’alé
lfé e wa å d’alé ire

Ire låt’öké wå
lbükün ti kii si 10
Ire ti ö seé gbén dånü
e ire

lfé e wa å d’alé, etc

Adlib:
lfé Elédümaré l’ä fi $é’pil# ifé e wa
A d’alé o, a dlalé o
Ire t’Élédümåré sü tiimélé gb’åyé
Aö ni f’ese kQ aö ni subü i$ékan ålåäfiä ågbéyé
irépé wå l’äårin wa nåå ni
Ire lät’öké wä, etc/2x

lfé e wa å d’alé, etc.

Adlib: Båa ti h sa’på a wa läti $é’fé Oni$édå i$#dä
gbé wä d’alé Ojü ifé ö n(t) wä läéläé 6, ifé yi
d’alé ooo ire. lbükün at’ öké wå bå s’öri wa

lbükün bå s’öri i wa
lbükün bå sori i wa
Amin o
lbükün bå s’öri i wa
lbükün bå s’öri i wa o

Ad lib:
QdQQdün l’orögbö ngbö, QdQQdÜn l’awüså nwå
odün ö ni i dé k’ömo Obi 6 wön llöri ate eni ibükün
l’åwa a ti f’åse si o, bå s’öri wa, 6 bå slöri wa o

Iränwö ä wä fün wa
Irånwö å the fun wa Åmin o
Irånwö å wå fün wa
Irånwö ä wå fün wa o

Related Post:  Sola Allyson - Ayò Dé !

Adlib:
Ojürere ati åänü, olöore aläåänü, ééyån bii ähgéli,
åhgéli bi ééyån wpn å $ügbå a wa n’irin åjö o wa.
Agbära Qlérun Elédümaré di wä mü o

Idimü di wä mü o
Idimü ä di wä mü o amin o
Idimü å di wå mü o
Idimü å di wå mü 00

A ö ni subü, ori öörö l’åå wå Olügbénirö Nbe l’öörö
iyen le ye ålåäf(å emi gigün ni tiwa åå ri
åwonlmo mo wå, béé nåå ni béé nåå ni o

Aä riiké åä riige l’énå åjö o wa

Iké åtige a måa bå wa IQ
Ike åtige a måa bå wa IQ ooo
Iké åtüge a måa bå wa IQ
Ike åtfige a mäa bä wa IQ o

Gbogbo i$é nké wa wén nge wå wén h $ügbå wa

Ere å glori å$epé Q wa l’åyé
Åä di’rün, ää d’igba, omp rere wpn ä yi wa kä
irand(ran wa ä tän’mölé

Éré å fün wa
Éré å fün wa amin o
Éré å fün wa
Éré fün wa o

lmölé å tån fün wa
lmölé ä tan fün wa amin o
Irnölé å tån fün wa
lmölé tan fün wa o
Onå lmél# l’åä rin klalé, åä rinnna iméle Åä j’éré
imölé, eni lmölé l’åwa imölé nbå wa 10
nigbågbogbo

Ire låt’öké wä, etc.

lfé lla gbékäé ojü ö nit) wå läélåé
Åä j’éré ifé aö ni kütå l’öjü Qjä yi o
Tütü tütü n’ilé olömi Itura ni tiwa didün didün n’ilé
olöyin adün ni tiwa
Idari åt’öké wå å wä fün wa åå m’énå åå gbå, aö ni
Si’nå, åå si, éré ni tiwa åå po sii

Related Post:  Sola Allyson - Eji Owuro

Åwa ti étö Adédä ti so kö s’öhün t’ö le yå wä
Elénini yågö ibi k’ö yågö l’énå a wa d’alé o
Å d’alé o
Ayé e wa å jé ti ibükün nigbågbogbo nåå ni

Other Tracks From Also Can Be Downloaded HERE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here